Práva a povinnosti kupujúceho

Vyplnením objednávkového formulára a odoslaním objednávky predajcovi s povinnosťou platby kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami a rovnako aj Podmienkami prevádzky na stránkach www.mojebabo.sk, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy a sú stále prístupné v  sekcii "Informácie" na webovej stránke www.mojebabo.sk.

Cena produktov (tovarov) alebo služieb objednávaných prostredníctvom internetových stránok www.mojebabo.sk (ďalej len „kúpna cena, alebo predajná cena“) je daná vždy zadávateľom ponuky / inzerátu.

V prípade objednávky tovaru prostredníctvom stránok www.mojebabo.sk je kúpna, alebo predajná cena a celkové náklady vyčíslené v objednávkovom formulári , pri samotnej ponuke v časti "Detaily platby a doručenia" a v potvrdení o uzavretí dohody o kúpe.

Predávajúci zároveň informuje spotrebiteľa, že garantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností o výške kúpnej ceny v prípade konkrétnej objednávky sa v lehote splatnosti, už nemení. Dopytujúci si ju má právo overiť kontaktovaním zadávateľa ponuky pomocou interného systému užívateľských správ, poprípade iným zverejneným druhom kontaktu.

Cena produktov (tovarov) alebo služieb sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru alebo služby zistenej v systéme predávajúceho alebo zverejnenej na predmetnom e-shope pri tovare alebo službe. Pokiaľ sa cena zmení a váš zákazník už pred jej zmenou vykonal objednávku tovaru, je predajca povinný mu garantovať cenu, za ktorú objednávku vykonal.

Kupujúci je oprávnený zrušiť/stornovať objednávku, (do okamihu prevzatia tovaru alebo služby), rovnako tiež v prípade, ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru. Zrušenie môže prebehnúť zo strany kupujúceho aj elektronicky alebo telefonicky. Následne je predajca povinný vo svojom profile položku označiť ako predanú, alebo jej predaj stornovať.

Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho (alebo pri platbe v hotovosti momentom hotovostnej úhrady, resp. jej potvrdenia vystavením príjmového dokladu). Rovnako je predajca povinný danú položku vo svojom profile označiť ako predanú.

Spôsob zaplatenia kúpnej ceny (platobná forma) a celkových nákladov súvisiacich so samotnou objednávkou a doručením tovaru (spôsob platenia zvolí kupujúci v procese objednávania tovaru na webovej stránke nákupného portálu) je uvedený v objednávkovom formulári s celkovým vyčíslením nákladov. Pri platení je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo "TOKEN"  príklad tvaru unikátneho transakčného token čísla " bank-5d3dc9da6d8e68-60336975 ", vygenerované systémom stránky www.mojebabo.sk. Kupujúcim nesprávne uvedený TOKEN, pri platbe, môže mať za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny, nemožné priradenie platby a kupujúceho, teda v konečnom dôsledku kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené. Predávajúci včas informuje kupujúcich, že kúpna cena nemusí automaticky zahŕňať aj cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov (tovarov) alebo služieb, robí tak priamo pri zadávaní ponuky, alebo jej úprave. Všetky náklady budú vyčíslené v objednávkovom formulári a taktiež v potvrdení o uzavretí dohody o predaji.

Splatnosť kúpnej ceny: po zvolení spôsobu zaplatenia kúpnej ceny, prostredníctvom objednávkového formulára, zaplatí kupujúci predávajúcemu kúpnu cenu a prípadne aj ďalšie súvisiace náklady (napr. poplatok za dopravu, poplatok/cena za dobierku a i.) pred samotným prevzatím tovaru, a to tak, že všetky transakcie budú prebiehať prostredníctvom stránok www.mojebabo.sk - iná forma nieje prípustná a ani povolená. Platba sa následne preúva na zabezpečený účet, kde bude uložená až do doby spárovania pomocou tokenu a následne vyplatená predajcovi po odrátaní poplatku za sprostredkovanie predaja.

Dobierka: cena za dobierku, nie je zahrnutá v kúpnej cene tovaru alebo služby automaticky, pokiaľ tak neučiní predajca a následne nastaví v položke "Poplatky za doručenie tovaru" hodnotu "Doručenie v cene" a prípadná  jej výška bude presne vyčíslená pri danom tovare a v potvrdení o uzavretí zmluvy na diaľku. Predávajúci je oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia interne určiť hodnotu (výšku) celkovej objednávky, pri ktorej kupujúci už neplatí cenu za dobierku, túto možnosť má počas zadávania ponuky / inzerátu. Skutočnosť platenia alebo neplatenia ceny za dobierku kupujúcim sa zobrazí v prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára už v samotnom objednávkovom formulári na webovej stránke predmetného predajcu a pri každej samostatne vytvorenej objednávke sa táto hodnota (výška) celkovej objednávky, ktorá môže mať vplyv na (ne)platenie ceny za dobierku, môže odlišovať. Predávajúci je oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto podmienkach interne meniť a upravovať hodnotu objednávky (uzatvorenej zmluvy), pri ktorej kupujúci neplatí cenu za dobierku. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy táto zmena nemá vplyv.

Iné poplatky: výška kúpnej ceny tovaru alebo služby, vrátane všetkých dodatočných poplatkov (napr. súvisiacich s formou platby a  formou doručenia tovaru), sú uvedené v objednávkovom formulári, pri každom ponúkanom tovare a v potvrdení o uzavretí zmluvy na diaľku. Predávajúci je oprávnený každú objednávku posudzovať individuálne a jednostranne podľa vlastného uváženia interne určiť objednávku, pri ktorej kupujúci, okrem kúpnej ceny za tovar alebo službu, už neplatí žiadne dodatočné náklady v súvislosti so spôsobom úhrady, výškou objednávky a samotným doručením a to bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto  podmienkach zo strany predávajúceho. Na uzatvorené kúpnej zmluvy táto zmena nemá vplyv.

Základným platidlom za tovar alebo službu je mena EURO. Znak: €.

Jednotlivé predaje sa uzatvárajú na základe objednávok kupujúceho vytvorených na stránkach www.mojebabo.sk. Všetky objednávky sú záväzné. Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:

  • identifikáciu kupujúceho
  • množstvo požadovaných kusov tovaru,
  • požadovaný spôsob platby, spôsob dodania tovaru a spôsob plnenia
  • cenu (mimo sekcie "Darujem čo nepotrebujem")

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu v požadovanej výške. Spôsoby platby sa riadia Platobnými podmienkami. Naši zákazníci majú tieto možnosti platby:

  • Platbou kartou priamo na internetovej stránke prostredníctvom služby PayPal, alebo priamo účtom PayPal. Podporované typy platobných kariet: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, DinersClub International
  • Platba bankovým prevodom na účet banky:
    IBAN: SK02 5600 0000 0043 1721 3002 - Prima banka Slovensko

Správa pre príjemcu: TOKEN , ktorý vám systém vygeneruje po úspešnom uzatvorení objednávky. Zároveň budete oboznámený o tom, ako vykonať platbu.

  • V hotovosti pri prevzatí dobierky, alebo kartou, poliaľ to systém prepravy / prepravcu umožňuje

Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru alebo služby, pokiaľ nie je uvedené inak. Tieto budú vyčíslené pri každej ponúkanej položke a v zhrnutí objednávky najneskôr však v potvrdení o uzavretí zmluvy na diaľku, a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.

Prepravné / doprava zadarmo: Predávajúci je oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia interne určiť hodnotu alebo charakter objednávky, pri ktorej kupujúci už neplatí cenu prepravy. Skutočnosť platenia alebo neplatenia ceny prepravy kupujúcim sa zobrazí v objednávke alebo pri každej ponúkanej položke predajcom. Predávajúci je oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto  podmienkach meniť a upravovať hodnotu alebo charakter objednávky (uzatvorenej dohody), pri ktorej kupujúci neplatí cenu prepravy. Na uzatvorené kúpne zmluvy táto zmena nemá vplyv.

Štandardná doba doručenia pre položky, ktoré majú predajcovia skladom je minimálne 1 pracovný deň až 15 pracovných dní od objednávky. Pokiaľ by tovar nebol skladom a dodacia doba by sa mohla predĺžiť, je predajca povinný Vás včas informovať prostredníctvom e-mailu, SMS alebo prostredníctvom telefónu.

 

Na našej webovej stránke používame súbory cookies, ktoré nám pomáhajú poskytovať a zlepšovať naše služby. Používaním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky budeme predpokladať, že ste s ňou spokojní. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť v článku "Ochrana súkromia"- klikni. Pokiaľ máte akékoľvek otázy ohľadom Cookies, kontaktujte nás - klikni.